ANBI

Algemene gegevens Raad van Kerken Woerden

Naam ANBI: Raad van Kerken Woerden
KvK-nummer 81 030 460
RSIN: 861 897 316
Website adres: https://www.kerkeninwoerden.nl
E-mail: rvkwoerden@gmail.com
Secretariaat: Van der Duijn van Maasdamlaan 3 - 3445 CA  Woerden
Doelstelling: Het doel van de vereniging is in de geest van de Bijbelse opdracht tot eenheid, de samenwerking van de kerken te bevorderen en deze samenwerking binnen en buiten de kerken zichtbaar te maken en uit te dragen (Artikel 2, lid 1 Statuten RvK Woerden).
Bestuurders:

Voorzitter
Secretaris
Penningmeester


J. Slooijer, sinds 2015
V.C. Lasthuis, sinds 2008
C.C.P.M. van Vroonhoven, sinds 2018
Beloningsbeleid: Bestuurders krijgen op geen enkele wijze een beloning of vergoeding in welke vorm dan ook voor hun werkzaamheden en diensten.
‘Bestuursleden genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in redelijkheid gemaakte kosten bij de uitoefening van hun functie (Statuten Art 8, lid 9).

 

De Raad van Kerken Woerden in een vereniging zonder winstoogmerk die onderdeel uitmaakt van de landelijke Raad van Kerken. Zij opereert echter onafhankelijk van de landelijke Raad. De Raad van Kerken Woerden bestaat sinds 1973 en organiseert, in samenwerking met aangesloten kerkgenootschappen in Woerden en directe omgeving, gezamenlijke vieringen en activiteiten. Hieronder vallen bijvoorbeeld gezamenlijke vieringen rond christelijke feestdagen of nationale herdenkingsdagen, missionair werk en diaconie.

Lid van de Raad van Kerken Woerden zijn de volgende kerkgenootschappen:

 • Cama Parousia
 • Christelijk Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt
 • Evangelisch Lutherse Gemeente
 • Gereformeerde Kerk
 • H. Bonaventurakerk Woerden, Parochie Pax Christi
 • Hervormde wijkgemeente Noord+West
 • Hervormde wijkgemeente Centrum-Oost
 • Nieuw Apostolische Kerk

Samenstelling bestuur

De RvK bestaat uit:

 • De Ledenvergadering (‘Raad’)
 • een dagelijks bestuur
 • en enkele commissies

De Raad van Kerken Woerden kent de volgende commissies:

 • Commissie Diaconie Raad van Kerken Woerden.

De commissie Diaconieën heeft meer leden dan de Raad, zoals van de ‘buitendorpen’ van Woerden. Alle grote geloofsgemeenschappen in de burgerlijke gemeente Woerden zijn lid van deze commissie. De Raad beheert voor deze commissie de financiën. Een overzicht van de financiële en praktische hulp die de commissie Diaconie biedt aan inwoners van Woerden, vind je op de pagina Ik zoek hulp.

 • Commissie Vieringen
 • Commissie Catechesegroep Met Elkaar
 • Missionair netwerk

Het dagelijks bestuur bestaat uit voorzitter, secretaris en penningmeester, die op persoonlijke titel benoemd zijn.
Ongeveer vijf keer per jaar vergadert de RvK. De RvK is sinds kort een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid. Tevens is de RvK Woerden ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

Beleidsplan

De Raad van Kerken heeft een jaarlijks terugkerend programma van activiteiten. 

Beloningsbeleid

Bestuursleden en aangesloten kerkgenootschappen ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Enkel onkosten worden gedekt. Alle giften en andere financiële middelen komen rechtstreeks ten goede aan de doelen van de Raad van Kerken Woerden: de promotie van het christelijk geloof en van de Woerdense kerkgenootschappen, de bevordering van de oecumene onder Woerdense christenen en de actieve armoedebestrijding in Woerden.

Verslag activiteiten

In dit uittreksel van het jaarverslag over 2022 vind je de activiteiten die de Raad van Kerken Woerden heeft ontplooid.

Voorgenomen bestedingen

De voorgenomen besteding voor het jaar 2023 staan in de begroting.

Verkorte staat van baten en lasten (met toelichting?)

Een weergave van de inkomsten en uitgaven van de Raad van Kerken over 2022 vind je in de resultatenrekening.

Terug naar boven

terug

Direct naar
 

Veelgestelde vragen over de activiteiten van de Raad van Kerken Woerden

 1. Moet ik christen zijn of naar de kerk gaan om te mogen deelnemen aan de activiteiten en acties van de Raad van Kerken?

Nee, dat hoeft niet. Onze acties en evenementen zijn er voor iedereen in Woerden, Harmelen, Kamerik, Kanis en Zegveld, of je nu christen bent en/of naar de kerk gaat of niet.

 1. Ik heb hulp nodig op financieel vlak. Kan ik daarvoor ook bij de Raad van Kerken terecht?

Ja, daarvoor ben je bij ons aan het juiste adres. Stuur een e-mail naar commissiediaconie@gmail.com en leg ons uit wat voor soort hulp je nodig hebt en waarom. Wij buigen ons dan over je hulpvraag en verwijzen je door naar bijvoorbeeld de diaconie in jouw woonwijk, naar gemeentelijke voorzieningen die je verder helpen of naar het Noodfonds voor acute noodsituaties.

Terug naar boven